ǝlƃooƃ noʎ ʞɔnɟ

Aus den Google Hot Trends von gestern, Platz 4 ;-)

lɯʇɥ˙dılɟ/ɯoɔ˙pɐɟʌǝɹ˙ʍʍʍ//:dʇʇɥ :ʇıɯɐp ɹɐʍz pun

(-: uǝqıǝɹɥɔs puǝɥǝʇs ɟdoʞ ɯǝp ɟnɐ os ɥɔɐɟuıǝ uuɐʞ uɐɯ

‚ɹǝsǝl pun uǝuuıɹǝsǝl ǝqǝıl ollɐɥ

:twisted:


Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter: